Privatumo politika

1. Įžanga

1.1. MB „Biodrogaspa.lt“ gerbia Jūsų privatumą ir siekia, jog Klientai ir Lankytojai būtų dėl to tikri, todėl renka, saugo, naudoja bei atskleidžia Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant Asmeninę informaciją, kuriuos Jūs pateikėte naudodamiesi Pardavėjo valdoma elektronine prekybos platforma (sistema), kuri veikia internetinėje erdvėje ir yra pasiekiama interneto adresu www.biodrogaspa.lt tik taip, kaip tai aprašyta šioje Privatumo politikoje.
1.2. Pardavėjas užtikrina Lankytojų ir Klientų Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. Privatumo politika yra sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalis, kurios tikslas apsaugoti ir ginti Tinklapio Klientų ir Lankytojų Asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo.
1.3. Pardavėjas yra asmens duomenų valdytojas, įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Veikdamas kaip asmens duomenų valdytojas, Pardavėjas turi teisę tvarkyti Lankytojų ir Klientų Asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant: elektroninės prekybos bei tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, šioje Privatumo politikoje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente nurodyta tvarka.
1.4. Perduodami Asmeninę informaciją per Tinklapį, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklapyje ir (ar), naudodamas jame įdiegtas priemones, įsigyja Prekių bei kitaip naudojasi Tinklapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiomis paslaugomis, įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklapyje ar bet kokiu kitu Tinklapio turiniu.
Norėdami informuoti Mus apie Privatumo politikos pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@biodrogaspa.lt arba paštu adresu Biodroga Spa salonas, Šv. Stepono 5, 01138 Vilnius. Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

2. Sąvokos

2.1. Asmens duomenys – Asmeninė informacija apie Lankytoją ir (ar) Klientą, kuris yra fizinis asmuo. Asmens duomenimis laikoma bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

3. Anonimiškumas ir automatinis anoniminės informacijos apdorojimas

3.1. Tinklapyje įdiegtos priemonės sudaro galimybes juo naudotis anonimiškai, t. y. naudotis taip, kad Tinklapio priemonėmis apie Jus būtų renkama tik Anoniminė informacija. Tinklapiu anonimiškai gali naudotis tiek Lankytojai, tiek Klientai, kurie nėra prisijungę prie savo Paskyros. Jūs galite Tinklapiu naudotis anonimiškai kol patys nenuspręsite kitaip arba kol Jūs nenuspręsite Tinklapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją (pavyzdžiui, susikurti Paskyrą ar prisijungti prie savo Paskyros, pateikti Prekių užsakymą (įskaitant Prekių užsakymo pateikimą Svečio teisėmis) ir pan.).
3.2. Tinklapis automatiškai nerenka jokios Jūsų Asmeninės informacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Tinklapis automatiškai renka žemiau nurodytus Anoniminius duomenis apie Jus:
3.2.1. Tinklapis taip pat gali rinkti įprastai sistemos administratorių renkamą informaciją: IP adresą, prisijungimo platformą ir interneto naršyklę, interneto paslaugų tiekėją ir puslapio adresą, iš kurio Lankytojas ir (ar) Klientas, kuris nėra prisijungęs prie savo Paskyros, atėjo į Tinklapį.

4. Rinkimas ir naudojimas

4.1. Klientui prisijungus prie savo Paskyros, Pardavėjas renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri identifikuoja Klientą. Tokiu atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija apie Jus:
4.1.1. vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris, kita kontaktinė informacija ir bet kokia kita informacija pateikiama Jūsų Paskyroje;
4.1.2. kai Klientas pageidauja gauti Sąskaitą faktūrą už perkamas / įsigytas Prekes, Sąskaitų faktūrų išrašymo ir priėmimo tikslais – finansinė informacija, kurią Jūs pateikiate įsigydami Prekes;
4.1.3. informacija apie Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs kaip Klientas atliekate Tinklapyje (įskaitant Prekių pirkimo istoriją);
4.2.6. papildoma informacija iš Jūsų ar apie Jus, kuri nėra atskirai aprašyta šiame dokumente (pavyzdžiui, informacija susijusi su Jūsų kreipimųsi į Pardavėją);
4.2.7. kita informacija, kurią pateikiate Tinklapyje, įskaitant pasirinkimą gauti Pardavėjo reklaminius pasiūlymus ar ne, kaip tai apibrėžta Privatumo politikos Reklama ir internetinės apklausos skyriuje.
4.3. Pagrindinis Jūsų Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Tinklapyje ir įsigyjant Prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai pritaikytos. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Pardavėjas turi teisę Jūsų Asmeninę informaciją, įskaitant ir tą, kuri nurodyta Privatumo politikos 4.2 punkte, naudoti šiais tikslais:
4.3.1. administruojant Klientų Paskyras;
4.3.2. vykdant Prekių užsakymus, parduodant ir pristatant Prekes Klientui bei užtikrinant prieigą prie Tinklapio siūlomų paslaugų ir informacijos;
4.3.3. tobulinant Tinklapį, siekiant jį pritaikyti Jūsų poreikiams, t. y. pritaikant, įvertinant ir tobulinant i) Prekių pirkimo-pardavimo sandorių vykdymą, naudojantis Tinklapio priemonėmis; ii) Tinklapio paslaugas; iii) Tinklapio turinį; ir (ar) iv) reklamą;
4.3.4. nagrinėjant skundus, jei tokių būtų;
4.3.5. informuojant Jus apie Pardavėjo Prekes.
4.4. Asmeninės informacijos, nurodytos Privatumo politikos 4.2 punkte, pateikimas ir sutikimas ją apdoroti yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad Jūs galėtume tinkamai ir visapusiškai naudotis Tinklapiu, įskaitant ir tai, kad Pardavėjas galėtų tinkamai įvykdyti Jūsų pateiktus Prekių užsakymus.
4.5. Pardavėjas saugo duomenis apie Jūsų Prekių užsakymus. Būdami Klientais, visą informaciją apie Prekių užsakymus, pateiktus Pardavėjui, Jūs galite gauti prisijungę prie savo Paskyros. Naudodamiesi Paskyroje įdiegtais įrankiais Jūs galite peržiūrėti savo Prekių užsakymus ir keisti savo kontaktinius duomenis. Jūs privalote saugoti savo prieigos prie Paskyros duomenis ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, laikydamiesi Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir tvarkos.
4.6. Informacija, kurią Pardavėjas surenka Jums registruojantis ir (ar) dalyvaujant apklausose, taip pat yra naudojama siekiant pagerinti Tinklapio paslaugas, patenkinti Klientų poreikius ir pageidavimus, įskaitant informacijos naudojimą vykdant tiesioginę rinkodarą, kiek tai susiję su Jums teikiamomis Tinklapio paslaugomis.
4.7. Vadovaujantis Privatumo politika, Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Jūsų Asmeninę informaciją savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis elektroniniu paštu, siekiant informuoti apie Prekių, Tinklapio atnaujinimus ir pateikti informaciją, susijusią su elektroninės prekybos sandoriais, kuriuos Jūs sudarote Tinklapyje ir pan.

5. Reklama ir internetinės apklausos

5.1. Pardavėjas tretiesiems asmenims nesuteikia prieigos prie Jūsų Asmeninės informacijos, taip pat be atskiro Jūsų sutikimo neparduoda jokios informacijos apie Jus jokiems tretiesiems asmenims.
5.2. Pildant pateiktą registracijos formą, Jūsų nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu siųsime Jums Pardavėjo komercinę / reklaminę informaciją – naujienlaiškius ir kita. Turėdami Jūsų sutikimą, tokią informaciją (pvz. naujienlaiškiais) Jums siųsime SMS pranešimais ir (ar) Jūsų elektroninio pašto adresu. Pardavėjo siunčiama komercinė / reklaminė informacija nėra būtinas Prekių užsakymų vykdymui ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu.
5.3. Bet kokiu atveju, Jūs negalite atsisakyti gauti iš Pardavėjo administracinės informacijos, susijusios su Prekių įsigijimu, Pardavėjo teikiamomis paslaugomis ar Tinklapiu (įskaitant Taisykles), išskyrus atvejus, kai Paskyra panaikinama. Be to, Jūs negalite atsisakyti Pardavėjo siunčiamų pranešimų, kuriuose pateikiama teisinė informacija, susijusi su Prekių įsigijimu ir (ar) Tinklapio naudojimu.

6. Informacijos atskleidimas

6.1. Pardavėjas turi teisę atskleisti Jūsų Asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal taikytinus teisės aktus, taip pat įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas, t. y. atitinkančias teisės aktų reikalavimus, Pardavėjo politikas ir taisykles, pvz., atsakant į gautus skundus ar kitokius skundus, kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ar teisėti interesus arba siekiant apsaugoti kitus asmenis, jų teisėtus interesus ar turtą.
6.2. Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad Pardavėjas teiktų Jūsų Asmeninę informaciją:
6.2.1. Pardavėjo partneriams – tretiesiems asmenims, kuriuos Pardavėjas, vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Jums, pasitelkia paslaugų teikėjais dėl Trečiųjų asmenų paslaugų (partneriams, teikiantiems Prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, kitas Kliento užsisakytas paslaugas, taip pat Pardavėjo partneriams, teikiantiems Tinklapio palaikymo ir (ar) priežiūros, kitas paslaugas, padedančias Pardavėjui plėtoti veiklą ar atlikti kitas operacijas Tinklapyje);
6.2.2. kitiems tretiesiems asmenims, kai Jūs pateikiate atitinkamą prašymą pateikti Jūsų Asmeninę informaciją (ar tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama kitu būdu ir dėl informacijos teikimo susitariama naudojantis konkrečia paslauga);
6.2.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką bei jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar būtina jas tirti;
6.2.4. struktūriniams Pardavėjo padaliniams ar susijusioms įmonėms;
6.2.5. kitiems verslo subjektams, tuo atveju, jei Pardavėjas susijungtų su kitu juridiniu asmeniu, jei Pardavėjas įsigytų kitą juridinį asmenį ar Pardavėją įsigytų kitas juridinis asmuo, taip pat tais atvejais, jei Tinklapis ar turtas, susijęs su Tinklapiu, būtų perleidžiamas.
6.3. Šios Privatumo politikos 6.2 punkte nurodytais atvejais, Pardavėjas perduos minimalų Jūsų Asmeninės informacijos kiekį. Neturint aiškiai išreikšto Jūsų sutikimo (išankstinio ar atskiro), Pardavėjas tretiesiems asmenims Jūsų Asmeninės informacijos neparduos, neišnuomos ir toliau neplatins, išskyrus atvejus, kai tai būtina Privatumo politikoje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, arba Pardavėjas bus teisiškai įpareigoti tai padaryti.
6.4. Kliento nurodyti duomenis ir informacija yra žinoma tik Klientui, Pardavėjui ir Pardavėjo partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus atsako Pardavėjas. Pardavėjas garantuoja, kad tol, kol Klientas nepaskelbs komentarų ar kito turinio Tinklapyje, kuris bus matomas kitiems asmenims, besinaudojantiems Tinklapiu, kartu su duomenimis, kurie tokiu atveju bus pateikti, Pardavėjas niekam neatskleis Kliento nurodytų duomenų ir informacijos, nebent tai būtų prašoma ar reikalaujama subjektų, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, turinčių teisę gauti iš Pardavėjo tokią informaciją.

7. Klientų teisės ir pareigos, susijusios su jų Asmeninės informacijos apdorojimu Tinklapyje

7.1. Registruojantis Klientu, t. y. atidarant (susikuriant) Paskyrą Tinklapyje, Jūsų bus paprašyta pateikti Asmeninę informaciją.
7.2. Tapę Klientais, galite prisijungti prie savo Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją, keisti joje pateiktus duomenis, atnaujinti ar pašalinti šiuos duomenis. Jei, Jūsų nuomone, šis sprendimas yra nepakankamas, Jūs turi teisę kreiptis į Pardavėją Privatumo politikos Jūs turite teisę reikalauti, kad Pardavėjas Jums pateiktų visą informaciją apie Jūsų duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas. Klientai taip pat turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, atnaujinti arba pašalinti tokius duomenis ir ištaisyti klaidas. Klientai taip pat turi galimybę prieštarauti Asmeninės informacijos apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@biodrogaspa.lt arba 1.5 punkte nurodytu būdu. Pardavėjas nekeis Jūsų Asmeninės informacijos rankiniu būdu. Todėl Jūs suprantate ir įsipareigojate nedelsiant atnaujinti savo Asmeninę informaciją, jeigu ji pasikeičia ar yra netiksli.
7.3. Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@biodrogaspa.lt.
7.4. Jeigu atskleisite savo slaptažodį ar bet kokią kitą Paskyros informaciją kitiems asmenims, Jūs būsite atsakingas už visus ir bet kokius veiksmus atliktus naudojantis Jūsų Paskyra, nebent įrodoma priešingai. Jeigu prarasite slaptažodį, Jūs nebegalėsite kontroliuoti veiksmų, atliekamų su Jūsų Asmenine informacija, ir Jūsų vardu gali būti prisiimti įsipareigojimai, už kuriuos Jūs būsite atsakingas. Todėl įtarus, jog Jūsų slaptažodžiu gali pasinaudoti bet kas kitas, Jūs turėtumėte nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, kontaktiniais duomenimis nurodytais Privatumo politikos Jūsų slaptažodis yra prisijungimo prie Jūsų Paskyros raktas. Kurdami slaptažodį naudokite unikalius skaičius, raides bei specialius ženklus ir savo Paskyros slaptažodžio niekam neatskleiskite. Prisijungę prie savo paskyros Jūs galite bet kuriuo metu keisti ir atnaujinti savo duomenis. Jeigu pamiršote savo prisijungimo slaptažodį arba patiriate kitų problemų prisijungiant, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu: info@biodrogaspa.lt arba kitais Taisyklėse nurodytais kontaktais ir pakeisti savo slaptažodį, kuris naudojamas prisijungimui prie Paskyros.
7.5. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jeigu Jūs jungiatės prie Tinklapio iš bendrai naudojamo kompiuterio ar kompiuterio interneto kavinėje, tam tikra informacija apie Jus gali būti matoma ir kitiems asmenims, kurie naudosis kompiuteriu po Jūsų. Jei naudojate kompiuterį bendrai su kitais žmonėmis, baigę naudotis Paskyra, visuomet nuo jos atsijunkite. Tai būtina net tada, kai kompiuterį paliekate tik akimirkai. Taip apsidrausite, kad pašaliniai asmenys negalėtų pamatyti, panaudoti ar pakeisti Kliento informacijos ar duomenų.