Bendrosios taisykles

BENDROSIOS TAISYKLĖS

TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje shop.biodrogaspa.lt taisyklės (toliau – taisyklės), nustato pirkėjo – prekes ar paslaugas įsigyjančio asmens,  ir pardavėjo, MB Biodrogaspa.lt, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje shop.biodrogaspa.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, suprato ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio įspėjimo  papildyti ar pakeisti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.

  1. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje shop.biodrogaspa.lt

2.3. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių ir paslaugų krepšelis, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

  1. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos įskaitant visus mokesčius. PVM prekių kainoje nėra išskiriamas.

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

  1. Prekių garantijos

4.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

4.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė/paslauga turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės, dovanų kupono ar pan.

4.4. Jeigu prekės pristatymo pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

  1. Prekių grąžinimas ir keitimas

5.1. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ aktualioje redakcijoje ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ aktualioje redakcijoje numatyta tvarka.

5.2. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės (išskyrus plaukų šepečius ir šukas) forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas.

5.3. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę(-es) remiantis taisyklių 5.1. punktu, pirkėjas turi informuoti pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

5.4. Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

5.4.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.4.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;

5.4.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą bei pateikti grąžinimo prašymą;

5.4.5. Pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 14 dienų nuo jos gavimo.

5.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko 5.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

5.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

5.7. Tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

  1. Atsakomybė

6.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

6.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

6.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

6.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

6.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

  1. Intelektinės nuosavybės apsauga

7.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra MB Biodrogaspa.lt ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be MB Biodrogaspa.lt raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

  1. Privatumo politika

8.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

8.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių taisyklių 8.5. punkte nurodytais tikslai, prekių pirkimo – pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

8.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 8.5. punkte nurodytais tikslais.

8.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

8.5. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais: sudaryti sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas sutinka, kad jo kontaktiniai asmens duomenys būtų tvarkomi pardavėjo siūlomų prekių rinkodaros tikslu. Pirkėjas bet kada turi teisę atsisakyti tokio asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.

8.6. Pardavėjas turi teisę pirkėjo asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais taisyklių 8.5. punkte ir tiktai tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus pardavėjas privalo tai atlikti.

8.7. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine parduotuve, pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia pirkėjo pateikti duomenys, pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.8. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kylantys tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

9.3. Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.